:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลวังผาง ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ 053-096077 โทรสาร 053-096231 อีเมล saraban@wangpang.go.th

ชื่อ: โครงการการบริหารจัดการน้ำด้วยระบบธนาคารน้ำใต้ดิน

12 ก.ย. 2566

รายละเอียด:

ศูนย์จัดการเครือข่ายสุขภาวะชุมชน เทศบาลตำบลวังผาง ภายใต้โครงการสานพลังเครือข่ายทางสังคม ลดความเหลื่อมล้ำ สู่ชุมชนสุขภาวะ ได้จัดทำโครงการการบริหารจัดการน้ำด้วยระบบธนาคารน้ำใต้ดิน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการออกแบบและสร้างแหล่งน้ำด้วยระบบธนาคารน้ำใต้ดินในการบรรเทาปัญหาน้ำท่วม และแก้ปัญหาน้ำแล้ง รวมถึงการเตรียมรับมือปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ตลอดจนได้แลกเปลี่ยนปัญหา/อุปสรรค แนวทางการดำเนินงานร่วมกันนำไปสู่การปฏิบัติและประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ เพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำที่ยั่งยืนและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรน้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุด ลดความเหลื่อมล้ำ นำไปสู่การมีสุขภาวะที่ดีของประชาชนในพื้นที่
 
วันที่ 12 กันยายน 2566 กิจกรรมสำรวจพื้นที่เพื่อวิเคราะห์สภาพปัญหาของแต่ละพื้นที่ในตำบลวังผาง
 
วันที่ 13 กันยายน 2566
ช่วงเช้า รับฟังบรรยายการพัฒนาแหล่งน้ำที่ยั่งยืนด้วยระบบธนาคารน้ำใต้ดิน โดย คุณรณชัย ปาลี อดีตนายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย ผู้เชี่ยวชาญด้านธนาคารน้ำใต้ดิน
ช่วงบ่าย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ วิเคราะห์สภาพปัญหา/อุปรรคของพื้นที่ 11 หมู่บ้าน พร้อมหาแนวทางการดำเนินงานร่วมกัน เพื่อนำไปสู่ความสำเร็จในการบริหารจัดการน้ำด้วยระบบธนาคารน้ำใต้ดิน และสาธิตการทำธนาคารน้ำใต้ดิน (ระบบปิด) สำหรับครัวเรือน ณ บ้านเหล่าปงเสือ ตำบลวังผาง อำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร