:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลวังผาง ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ 053-096077 โทรสาร 053-096231 อีเมล saraban@wangpang.go.th

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

 

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานสำคัญของเทศบาลตำบลวังผาง                                           
ลักษณะที่ตั้ง /อาณาเขต

     เทศบาลตำบลวังผาง ตั้งอยู่ในเขต อำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอเวียงหนองล่องประมาณ  7 กิโลเมตร โดยอยู่ห่างจากอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนประมาณ 35กิโลเมตร และห่างจากอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ประมาณ  60 กิโลเมตร  มีพื้นที่ครอบคลุมทั้งตำบลวังผาง จำนวน 11 หมู่บ้าน มีพื้นที่ประมาณ  22.20  ตารางกิโลเมตร

           สำนักงานเทศบาลตำบลวังผาง ตั้งอยู่เลขที่ 99 หมู่ที่ 9 บ้านกลางทุ่ง ตำบลวังผาง อำเภอเวียงหนองล่อง
จังหวัดลำพูน โดยมีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้
ลักษณะภูมิประเทศและลักษณะภูมิอากาศ

- ทิศเหนือ          ติดต่อกับ ตำบลข่วงเปา     อำเภอจอมทอง            จังหวัดเชียงใหม่
- ทิศใต้             ติดต่อกับ ตำบลศรีเตี้ย       อำเภอบ้านโฮ่ง             จังหวัดลำพูน
- ทิศตะวันออก    ติดต่อกับ ตำบลน้ำดิบ       อำเภอป่าซาง               จังหวัดลำพูน
- ทิศตะวันตก      ติดต่อกับ ตำบลหนองล่อง อำเภอเวียงหนองล่อง     จังหวัดลำพูน
สภาพภูมิประเทศ
สภาพพื้นที่ของเทศบาลตำบลวังผางเป็นที่ราบลุ่ม สภาพดินโดยทั่วไปเป็นดินเหนียวปนทราย ซึ่งเหมาะสมกับการทำการเกษตรตลอดทั้งปี
สภาพภูมิอากาศ
สภาพภูมิอากาศของตำบลวังผางมีอุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ  ๒๕-๓๕  องศาเซลเซียส  มี ๓ ฤดู คือ

          - ฤดูร้อน         เริ่มประมาณตั้งแต่เดือน             กุมภาพันธ์ - พฤษภาคม
          - ฤดูฝน           เริ่มประมาณตั้งแต่เดือน             มิถุนายน -  กันยายน
          - ฤดูหนาว        เริ่มประมาณตั้งแต่เดือน            ตุลาคม - มกราคม
สภาพทางเศรษฐกิจและสังคม

ประชากรในเขตเทศบาลตำบลวังผาง มีศิลปวัฒนธรรมและประเพณีเป็นของตนเอง ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมผลผลิตทางการเกษตรที่ทำรายได้ให้แก่ เกษตรกรส่วนใหญ่ ได้แก่  ลำไย  ข้าว ข้าวโพด เลี้ยงสัตว์ และพืชผักต่าง ๆ เช่นผักกวางตุ้ง ผักบุ้ง ผักชี ต้นหอม ฯลฯ และมีประชากรบางส่วนมีรายได้จากอาชีพเสริมและจากภูมิปัญญาท้องถิ่น เช่น การแปรรูปผลิตภัณฑ์ ทางการเกษตร  การรวมกลุ่มผลิตปลาส้ม งานหัตถกรรม เครื่องปั้นดินเผา โดยประชากรส่วนใหญ่ไม่นิยมไปทำงานนอกบ้านหลังฤดูเก็บเกี่ยว เนื่องจากมีงานทำในชุมชน ทำให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง ฯลฯ
ตารางแสดงจำนวนประชากรในเขตตำบลวังผาง

หมู่ที่ เขต ชื่อหมู่บ้าน จำนวนประชากร(คน) จำนวน ครัวเรือน ชื่อผู้นำหมู่บ้าน

ชาย หญิง รวม
1 2 บ้านเหล่าแมว 463 590 1,053 471 นายชาติ   ไชยเสน
2 1 บ้านเหล่าปงเสือ 392 416 808 319 นายดนัย   กาแพร่
3 1 ร้องธาร-ท่าลี่ 135 141 276 145 นายถนอม   ไชยเดช
4 1 วังผาง 303  356 659 321 นายพิเชฏ สามคำ
5 2 ดงหลวง 463 494 957 400 นางจรรยา มโนเป็ง
6 1 เวียงหนองล่อง 793 877 1,670 822 นายสาทิตย์ ศรีกุณะ
7 2 วังหมุ้น 143 160 303 113 นางสาวสลิลดา แดงซอน
8 2 ดงเหนือ 208 204 412 165 นายพิพัทยา ตุ้ยดง
9 1 กลางทุ่ง 164 186 350 163 นายสุชาติ กันทาจิตร
10 2 ดงเจริญ 290 315 605 211 นายสุเทพ จันทร์ดง
11 2 ดงใต้พัฒนา 224 240 464 139 นายสุริยา กาวิรส
รวม 3,578 3,979 7,557 3,269  

*ที่มา งานทะเบียนราษฎร สำนักท้องถิ่นเทศบาลตำบลวังผาง