:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลวังผาง ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ 053-096077 โทรสาร 053-096231 อีเมล saraban@wangpang.go.th
กองคลัง
นางณฐวรรณ คำบุญมา
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร 081-8853221
นางสาวยุพิน เจริญกูล
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
นางสาวนันธิลา หลวงอ่อนใจ
นักวิชาการจัดเก็บรายได้
นางกิ่งแก้ว สินทร
นักวิชาการจัดเก็บรายได้
นายนรินทร์เจตน์ ทิพวรรณ์
นักวิชาการพัสดุ
นางสาวสนธยา ฉางข้าวคำ
เจ้าพนักงานธุรการ
นางเสาวลักษณ์ กันทะจันทร์
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นางรุจิพันธ์ ตาทิตย์
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
นางสาวธัญญาภรณ์ โยธาพล
ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี
นางสาวสมทรัพย์ กันทะดี
ผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ
นางสาวจิราภา พรมเสน
ปฏิบัติงานแผนที่ภาษี