:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลวังผาง ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ 053-096077 โทรสาร 053-096231 อีเมล saraban@wangpang.go.th
กองยุทธศาตร์และงบประมาณ
นายสมบัติ ใจศิลป์
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
นางสาวเกษณี คำปันศรี
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
นางสาวสุธาสินี เชื้อจิต
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นายวงศ์อินทร์ เตชะอินทร์
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวนุชจิรา สามคำ
คนงานทั่วไป (งานประชาสัมพันธ์)