:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลวังผาง ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ 053-096077 โทรสาร 053-096231 อีเมล saraban@wangpang.go.th
กองการศึกษา
นายอภิรักษ์ ไชยศรีหา
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
โทร 085-7127436
นางชนนิศา จำปาอิ่ม
หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา
นางสาวผกามาศ ปัญญาคำ
นักสันทนาการ
นางสาวนวลพักตร์ วงษ์กระสันต์
นักวิชาการศึกษา
นายฐาปนา กันทาดง
ผู้ช่วยนักสันทนาการ
นางสาวจิรชยา อินทุวัน
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
นางสาวสุดารัตน์ อินต๊ะปัน
พนักงานจ้างทั่วไป (ธุรการ)