:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลวังผาง ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ 053-096077 โทรสาร 053-096231 อีเมล saraban@wangpang.go.th
หัวหน้าส่วนราชการ
นายเชฎฐชัย ศรีชุชาติ
ปลัดเทศบาลตำบลวังผาง
062-2598678
นายเปรมมินทร์ เทพอาจ
รองปลัดเทศบาลตำบลวังผาง
โทร 066-1243477
นางธีราภรณ์ ธรรมสิทธ์
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
084-4814946
นางณฐวรรณ คำบุญมา
ผู้อำนวยการกองคลัง
081-8853221
นายประดิษฐ์ สุภาวงค์
ผู้อำนวยการกองช่าง
084-3692415
นายอภิรักษ์ ไชยศรีหา
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
081-2637136
-ว่าง-
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นายสมบัติ ใจศิลป์
ผู้อำนวยการกองยุทธศษสตร์และงบประมาณ