:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลวังผาง ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ 053-096077 โทรสาร 053-096231 อีเมล saraban@wangpang.go.th
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ว่าง
ผู้อำนวยการกองสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อม
นางสาวรัชฎาภรณ์ ไชยเสน
นักวิชาการสาธารณสุข
นางสาวกันยกร ชัยอักษร
เจ้าพนักงานธุรการ
นายรุ่งโรจน์ ศุภปริญญา
คนงานทั่วไป(ปฏิบัติงานขับรถบรรทุกขยะ)
นางสาวกฤติยา รินลาด
ปฏิบัติสุขภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม
นางสาวกัญญภัทร พันหลวง
ปฏิบัติงานสุขาภิบาลอาหารและตลาด
นายพฒนพล นันตา
ปฏิบัติงานป้องกันและควบคุมโรค
นางสาวภูริชญา นิยมพัฒนารักษ์
ปฏิบัติงานบันทึกข้อมูลการแพทย์ฉุกเฉิน
นายนิทรพงศ์ ขุนชนะธง
ปฏิบัติงานรับ-ส่งผู้ป่วยประจำรถการแพทย์ฉุกเฉิน
นายเชาวลิต พรมมาเหล้า
ปฏิบัติงานรับ-ส่งผู้ป่วยประจำรถการแพทย์ฉุกเฉิน
นายณัฐกร สมป่าสัก
ปฏิบัติงานรับ-ส่งผู้ป่วยประจำรถการแพทย์ฉุกเฉิน
นายสุพจน์ พรมเสน
ปฏิบัติงานรับ-ส่งผู้ป่วยประจำรถการแพทย์ฉุกเฉิน
นายธนบูรณ์ ไชยเดช
ปฏิบัติงานรับ-ส่งผู้ป่วยประจำรถการแพทย์ฉุกเฉิน
นายปิตฐพงศ์ ปันเจริญ
ปฏิบัติงานรับ-ส่งผู้ป่วยด้วยโอกาสและผู้สูงอายุ
นายพิศาล นันต๊ะแก้ว
ปฏิบัติงานรับ-ส่งผู้ป่วยด้วยโอกาสและผู้สูงอายุ
นายรงค์ ชื่นจิตอรุณ
ปฏิบัติงานรับ-ส่งผู้ป่วยด้วยโอกาสและผู้สูงอายุ
นายรัชชานนท์ คำกลาง
ปฏิบัติงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
นายสามารถ คำกลาง
ปฏิบัติงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล